ataşehir masöz şişli masöz totobo kasa not pdf Türkçe Slow Pop Dinle

Yasaklı Şirketin Yetki Belgesiyle İhaleye Katılma: “Ambulansların Kasko Sigortalarının Yaptırılması” İhalesi

Yasaklı Şirketin Yetki Belgesiyle İhaleye Katılma Karar No              : 2021/MK-101 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/495214 İhale Kayıt Numaralı “Ambulansların Kasko Sigortalarının Yaptırılması” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Sağlık Bakanlığı Aci.

Yasaklı Şirketin Yetki Belgesiyle İhaleye Katılma: “Ambulansların Kasko Sigortalarının Yaptırılması” İhalesi

Yasaklı Şirketin Yetki Belgesiyle İhaleye Katılma

Karar No              : 2021/MK-101

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/495214 İhale Kayıt Numaralı “Ambulansların Kasko Sigortalarının Yaptırılması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/495214 ihale kayıt numaralı “Ambulansların Kasko Sigortalarının Yaptırılması” ihalesine ilişkin olarak Deniz Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 16.12.2020 tarihli ve 2020/UH.II-2090 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Deniz Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 23. İdare Mahkemesinin 04.02.2021 tarihli E:2021/42, K: 2021/203 sayılı kararında “…Kamu İhale Genel Tebliğinin 28.1.6. hükmü uyuşmazlığı ilgilendiren tarafıyla düşünüldüğünde, tebliğde isteklinin ihale ile üstlendiği edimi ifa ederken ihaleden yasaklı olan firmanın ürün veya hizmetinin yardımına başvurmasını yasaklayan bir mevzuat hükmünün bulunmadığı ifade edilirken mevcut uyuşmazlıkta ihale sonucunda isteklinin üstlendiği edimin ifası için sadece aracı olduğu yani İstekli tarafından üstlenilen edimin bizzat yasaklı firma taralından ifa edileceği ve bu durumun da sigorta acentesi ile ilgili mevzuat hükümleri ve İdari Şartnamenin 7. maddesinde yer al an tek yetki belgesi İle katılma hükmü göz önüne alındığında kanuni zorunluluk olduğu ve nihayet bu haliyle ihaleden yasaklı olanların dolaylı olarak dahi ihaleye katılamayacağı kuralına istisna oluşturmadığı biçiminde yorumlanması gerektiği açıktır.

Olayda, EKAP üzerinden yapılan sorgulamada Quick Sigorta A.Ş.’nin 21.04.2020 tarihinden 21.04.2021 tarihine, 29.05.2020 tarihinden 29.05.2021 tarihine kadar olmak üzere iki farklı İdare tarafın kamu ihalelerine katılmaktan yasaklandığı görüldüğünden, uyuşmazlığın yasaklı olmayan sigorta acentesinin kasko sigortası yaptırılması konusu bir ihaleye yasaklı sigorta şirketinin adına sözleşme yapmaya yetkili kılınma belgesi İle katılıp katılamayacağıyla ilgili olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, en avantajlı teklif sahibi olarak ihale üzerinde bırakılan Lider Grup Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketinin dava konusu İhaleye kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olan Quick Sigorta Anonim Şirketinin yetki belgesiyle katıldığı, anılan şirketin İdari Şartname gereği tek sigorta şirketi adına katılabileceği, Quick Sigorta Anonim Şirketinin dava konusu ihaleye katılmaktan yasaklı olduğu ve mevcut haliyle de yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere dava konusu ihaleye dolaylı olarak katıldığı, bu itibarla ihale üzerinde bırakılan istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 16.12.2020 tarihli ve 2020/UH.II-2090 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Kaynak: Kameder.com.tr  Kameder İhale Danışmanlığı

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER